Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

1.1 Bezoeker = een ieder die de website van MaxiGraphx bezoekt of van (een deel van) de website gebruik maakt.
MG website = alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze site voorwaarden door MaxiGraphx op van toepassing zijn verklaard of waarop door MaxiGraphx naar deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.
Gebruiksvoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op het bezoek van de MG website en het gebruik van de informatie (waaronder alle aanbiedingen op de MG website en alle diensten die MaxiGraphx verleent) zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van de MG website en de door MaxiGraphx aangeboden aanbiedingen en diensten.
2.2 MaxiGraphx heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. MaxiGraphx zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van de MG website.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de MG website en de informatie bij MaxiGraphx.
3.2 De Bezoeker is ten aanzien van de MG website en de informatie slechts bevoegd de MG website door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of andere informatiedrager. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© MaxiGraphx) duidelijk zichtbaar te zijn.
3.3 De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de MG website mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.
3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaxiGraphx, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de MG website en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk
3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door MaxiGraphx op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Hoewel MaxiGraphx ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft MaxiGraphx geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de MG website.
4.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de Bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.3 MaxiGraphx is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van de MG website of de informatie;
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de MG website een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de MG website;
(c) inbreuk door (het gebruik van) de MG website of de informatie op rechten van derden.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MaxiGraphx.
4.4 Indien via de MG website overeenkomsten tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is MaxiGraphx op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en MaxiGraphx is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.5 Hoewel MaxiGraphx ernaar streeft dat de MG website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is MaxiGraphx niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de MG website om welke reden dan ook. Toegang tot de MG website mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. MaxiGraphx heeft te allen tijde het recht om een Bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de MG website te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. MaxiGraphx is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

5. Persoonlijke informatie

5.1 Tijdens het bezoek van de MG website wordt persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door MaxiGraphx. informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacyverklaring van MaxiGraphx.

6. Toepasselijk recht en geschillen

6.1 De Gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en MaxiGraphx wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een Bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen MaxiGraphx en de Bezoeker.
6.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de Bezoeker de MG website bezoekt.
6.3 Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Gebruiksvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
6.4 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

U kunt contact opnemen met MaxiGraphx onder het volgende adres:
MaxiGraphx
Kantoor: Constantijn Huygenslaan 43L, 3351 XA Papendrecht
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

{addthis off}